Top

Текст за информация

ОБЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Какво са лични данни, кой ги обработва?

Съгласно чл.3 от Закона за защита на личните данни № 6698 за лични данни се разбира е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Öztürk Branda ще може да записва, съхранява, актуализира, обработва и разкрива и прехвърля вашите лични данни на третите лица в съответствие със закона като „администратор на данни“ в съответствие със Закона за защита на личните данни № 6698.

 

2. За каква цел могат да се обработват личните Ви данни?

Събраните от Вас лични данни се съдържат в Кодекса на КВК ‐ изричното съгласие на заинтересованото лице (м. 5/1)

‐Задължително е администраторът на лични данни да изпълнява законовите си задължения (чл.5/2.ç)

Компютърът, използван в нашата компания в условията на обработка на лични данни и  данните, получени чрез водене на записи от устройствата във системата, могат да бъдат събирани и обработвани с цел за реагиране на правни искания, наблюдение на спазването на правилата на работното място и предоставяне на техническа поддръжка.

 

3. Обработените  лични данни с каква цел могат да бъдат прехвърлени ?

Събраните от вас лични данни; Събраните от вас лични данни, използван компютър и т.н.  получени чрез водене на регистрационни записи от устройствата в системата каято отговаря на законовите искания за данните, за да контролира спазването на правилата на работното място и да предоставя техническа поддръжка; Може да се прехвърлят на дъщерни дружества, бизнес партньори, доставчици, длъжностни лица на дружеството, законно упълномощени публични институции и частни лица, в съответствие с членове 8 и 9 от Закона за KVK.

 

4. По коя законова причина и по какъв метод събираме вашите лични данни?

Вашите лични данни се събират от нашата компания, устно или писмено, чрез формулярите на уебсайта, телефон, електронна поща, кореспонденция и подобни медии, поради законовите причини, посочени в член 2 от това Разкриване. Вашите събрани лични данни също могат да бъдат обработвани и прехвърляни в съответствие със Закона за KVK и за целите, посочени в 2-ри и 3-ти член на този текст за разяснение.

 

5.  Съгласно Закона за защита на личните данни № 6698, какви са вашите права?

Закон 6698 чл. 11. Съгласно тази статия, може та научите дали вашите лични данни са били изтрити, да научите дали са обработени, да научите целта на обработването и дали се използват за тази цел, да научите на кого са  прехвърлени личните ви данни.За да коригираме дали личните ви данни са непълни или неправилно обработени, да съберем личните ви данни в съответствие със закона за изтриване или унищожаване и в двата случая да разберем на кого се прехвърляли данните ви. Не искайте уведомяване. Ако вашите данни ще бъдат обработвани само чрез автоматизирана система, имате право да възразите срещу последиците срещу вас и да поискате обезщетение, ако данните ви се обработват неправомерно.

 

8. Как ще кандидатствате за администратора на лични данни?

Можете да прехвърлите горепосочените права на нашата компания в писмена форма с мокър подпис или чрез регистриран имейл адрес, защитен електронен подпис, мобилен подпис или имейл адрес, съобщени преди това на нашата компания от заинтересованото лице и регистрирани в системата на нашата компания.Адрес за подаване на заявления в писмена форма:Yeni San. Sit. 05 Blok (Cami Yanı) Çorlu/Tekirdağ е адресът.Можете да подадете своето заявление с формуляра за кандидатстване на нашия уебсайт. За да може някой друг,  от собственика на лични данни, да направи искане, трябва да има специално пълномощно, издадено от собственика на лични данни от името на лицето, който ще кандидатства.Съответните запитвания, изпратени до нашата компания, ще бъдат завършени безплатно не по-късно от тридесет дни.Ако отговорът е повече от десет страници, за всяка страница над десет страници може да бъде начислена такса за обработка от 1 турска лира.Ако отговорът на заявлението е предоставен на носителя със запис, с компактдиск и флаш памет, може да се поиска цена за тях  от носителя.Компанята, може да поиска допълнителна информация, ако сметне че е необходимо, за да определи дали заявителят е собственика на личните данни и да направи оценка на исканията, и може да зададе въпроси относно заявлението към собственика на лични данни с цел за изясняване на въпросите, посочени в заявлението.

 

Име и презиме                                            Подпис                                                 Дата

WhatsappWhatsapp